Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy lub sporządzenie dokumentu jest za każdym razem indywidualnie ustalane z Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu i czasu pracy poświęconego sprawie oraz wydatków wyłożonych w związku z jej prowadzeniem.

Co do zasady, wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną wynosi 200 zł brutto, jednakże w wypadku znacznego stopnia skomplikowania zagadnienia kwota ta może ulec podwyższeniu.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw ustalane jest w oparciu o następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie kwotowe – kwota ustalona z góry za prowadzenie konkretnej sprawy.
  • wynagrodzenie ryczałtowe – stała kwota uiszczana periodycznie w przypadku podpisania
    z Klientem umowy o stałą obsługę prawną;
  • wynagrodzenie godzinowe – kwota za godzinę pracy ustalana indywidualnie;
  • wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin – stała kwota uiszczana periodycznie w przypadku podpisania z Klientem umowy o stałą obsługę prawną, z limitem godzin, po przekroczeniu którego Klient uiszcza dodatkowe wynagrodzenie za wykonane czynności.